SomBIO - Ganadería Ecológica del Pirineo.
 
 

Benvingut a la pàgina web de Doble Efecte, S.L., d'ara endavant SOMBIO.CAT. Confiem que la pàgina web sigui de la seva utilitat i agrat, i gaudeixi de la seva visita a la mateixa. En aquest sentit i amb la finalitat de proporcionar la màxima seguretat a la nostra pàgina i als visitants, hem d'establir les següents condicions d'ús:
1.- La pàgina web de Doble Efecte, S.L.: SOMBIO.CAT és titularitat de: Doble Efecte, S.L. amb domicili fiscal a Provença 354, Pal 1ª. Apartat de correus 08028, Barcelona. Espanya i amb C.I.F. B-65887176. Inscrita en el Registre Mercantil, Tomo 43483, Foli 0132, Secció GENERAL Full B 430386 Inscripció 1.

2.- SOMBIO.CAT ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d'activitats, productes i serveis que realitza, ha de ser considerada informació a manera d'introducció. La finalitat principal de la pàgina web és publicitària i informativa, així mateix, s'ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels serveis de Doble Efecte, S.L.

3.- Es posa a disposició dels visitants en general i dels usuaris del web especialment, l'adreça de correu info@sombio.cat perquè puguin manifestar les seves queixes i comentaris en relació amb els continguts i informacions que es facilitin a través de la pàgina, que seran degudament atesos, corregint immediatament aquelles situacions que representin un perjudici, no responguin a la veritat o suposin ofensa per a alguna persona o col·lectiu.

4.- L'enviament de dades a través dels formularis d'informació suposa una consulta no vinculant per SOMBIO.CAT. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis d'informació haurà de ser veraç. A aquests efectes, el visitant de la web garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la sol·licitud d'informació. En tot cas el visitant de la web serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SOMBIO.CAT oa tercers per la informació que faciliti.

5.- SOMBIO.CAT es reserva el dret de canviar, modificar, afegir i / o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís part d'aquestes condicions i fer canvis en el contingut de la pàgina. Us recomanem revisi periòdicament els possibles canvis. Les modificacions esmentades que es pogués fer no donaran dret a cap indemnització.

6.- SOMBIO.CAT no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web. Els textos i fotografies publicats a la pàgina web, podrien incloure errors tipogràfics. La informació està sotmesa a canvis periòdics.

7.- Els textos (informacions, conceptes, publicitat i altres anàlegs), marques registrades, secrets de marca, tecnologies, productes, processos i elements gràfics (disseny, fotos, logos, marques, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i / o difosos a través d'aquesta, així com la seva presentació o muntatge, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual. Tot el contingut de la pàgina web (text, logos, marques, fotos, etc.) és propietat de SOMBIO.CAT. A la pàgina web també s'han inclòs textos, fotografies i referències bibliogràfiques autoria i propietat de terceres empreses. Aquests continguts estan subjectes als mateixos drets de propietat industrial i intel·lectual.

8.- SOMBIO.CAT té en propietat el Copyright d'aquesta pàgina web. L'accés a aquesta no implica, sota cap aspecte, llicència per a la seva reproducció, distribució, comercialització i / o transformació que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i exprés consentiment SOMBIO.CAT.

9.- SOMBIO.CAT realitza els seus millors esforços per mantenir la continuïtat de la informació i serveis oferts a través de la seva pàgina web SOMBIO.CAT. La nostra vocació és oferir un servei de la màxima qualitat als visitants de la nostra pàgina web. No obstant això SOMBIO.CAT no pot garantir la continuïtat i disponibilitat dels serveis de la pàgina web en el futur. SOMBIO.CAT queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al mal funcionament, o falta de disponibilitat de la pàgina web SOMBIO.CAT i els seus sistemes de comunicació relacionats, per causes de força major o interrupció o interferències en les xarxes de transmissió d'informació.

10.- L'usuari es compromet a utilitzar SOMBIO.CAT de manera conforme amb la llei, amb el que disposa en aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i s'obliga a abstenir-se d'utilitzar SOMBIO.CAT amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar SOMBIO.CAT o impedir la normal utilització o gaudi del web per part dels Usuaris. SOMBIO.CAT no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de l'accés, ús o mala utilització dels continguts de la pàgina web.

11.- SOMBIO.CAT ha inclòs a la seva pàgina web referències a empreses i enllaços (links). La presència d'aquestes dades a la pàgina web de SOMBIO.CAT té finalitat purament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre les mateixes. SOMBIO.CAT no exerceix cap control, ni assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links). L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre SOMBIO.CAT i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de SOMBIO.CAT dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen llocs a disposició del públic.

12.- L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:
- Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment
- Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones.
- Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.
- Utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través de SOMBIO.CAT per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats anteriors.
- Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de SOMBIO.CAT.

13.- SOMBIO.CAT informa que perquè es puguin realitzar Links des d'altres pàgines a la nostra, l'empresa o Persona interessada en això ho haurà de sol·licitar a SOMBIO.CAT per escrit o bé a través de correu electrònic. Aquest tipus d'enllaç serà realitzat mitjançant un enllaç dins de l'apartat Enllaços d'Interès de la pàgina externa i mai es permetrà que en cridar a una pàgina a Internet, aquesta enganxi automàticament amb la nostra ja que això seria una violació del dret de propietat comercial, procedint judicialment contra l'entitat que realitzi aquesta connexió, ja que en usar el nom de domini, intencionadament intenta atreure, per a benefici comercial, usuaris d'Internet al seu lloc web oa qualsevol altra localització on line, afavorint una possibilitat de confusió amb la marca del demandant quant a origen, patrocini, filiació o promoció del seu lloc web o d'un producte o d'un servei al seu lloc web.

14.- SOMBIO.CAT es reserva l'ús d'accions judicials, civils i / o criminals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin el que disposen les presents condicions.

15.- SOMBIO.CAT li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organització o empresa aliena a SOMBIO.CAT. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), l'usuari d'SOMBIO.CAT podrà en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, Doble Efecte, S.L., amb domicili fiscal a Provença 354 Pal. 1ª. Apartat de correus 08028. Barcelona. Espanya. E-mail: INFO@SOMBIO.CAT.

16.- La pàgina web de SOMBIO.CAT es regeix d'acord amb la legislació espanyola i es troba sota la jurisdicció dels jutges i tribunals d'Espanya. Tot conflicte, o reclamació que pugui originar-se respecte al compliment de les condicions d'ús de la pàgina web SOMBIO.CAT, i qualsevol conflicte que guardi relació amb els continguts i serveis de la pàgina web, serà resolt pels jutges i tribunals de Eivissa (Espanya) i s'interpretarà d'acord amb la legislació espanyola, renunciant al fur propi que pogués correspondre'ls.

17.- L'accés a SOMBIO.CAT implica l'acceptació per l'usuari dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web. SOMBIO.CAT es reserva el dret a canviar les condicions i comunicacions en base als quals s'ofereix aquesta pàgina web.

 
(0034) 676 335 557 Atención al cliente: info@sombio.cat   SomBIO © 2015 | Aviso legal